Aktualności

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 30 marca 2015 roku Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w sektorze produkcji skażonego alkoholu etylowego w kotekście problemów z podatkiem akcyzowym zagrażających likwidacją firmy Bioetanol AEG. Pełna treść stanowiska w załączeniu.

Sejmik wyraża nadzieję i wzywa do znalezenia sposobu rozwiązania zaistaniałej sytuacji bez konieczności likwidowania spółki Bioetanol AEG w Chełmży.
Więcej
List z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 27 marca 2015 roku spółka Bioetanol AEG otrzymała odpowiedź z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pismo wysłane w dniu 10 marca 2015 roku. Treść listu w załączeniu.


Niestety ww. pismo nie wnosi nic nowego do sprawy spółki, cytując jego ostatnie fragmenty "nasza odpowiedź nie wynika z niechęci udzielenia pomocy czy nieżyczliwości - ale z braku możliwości prawnych podjęcia przez Kancelarię Prezydenta RP stosownych działań."
Więcej
List burmistrza Chełmży pana Jerzego Czerwniśkiego do Ministra Finansów

W dniu 27 marca 2015 wpłynął do spółki Bioetanol AEG list z dnia 26 marca 2015 kierowany przez pana Jerzego Czerwińskiego (burmistrza Chełmży) do pana Mateusza Szczurka - Ministra Finansów. Treść listu w załączeniu.

Pan Jerzy Czerwiński opisuje bezradność, jaka towarzyszy jemu i spółce w sporze z organami celnymi i prosi o przeanalizowanie przebiegu przedmiotowego postępowania.
Więcej
Protest przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

W dniu 24 marca 2015 roku pod siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbył się protest pracowników spółki. W czasie protestu odbywało się spotkanie pani Ewy Mes - Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dyrektorem Izby Celnej w Toruniu panem Wojciechem Baranowskim oraz burmsitrzem Chełmży panem Jerzym Czerwińskim. Dzięki prowadzonej akcji protestacyjnej na spotkanie zaproszeni zostali również członkowie zarządu Bioetanol AEG.

Więcej informacji znajduje się w artykułach:

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/wideo/protest-pracownikow-chelmzynskiego-bioetanolu-przed-urzedem-wojewodzkim-w-bydgoszczy-wideo

http://www.radiopik.pl/2,28600,kolejny-protest-przed-urzedem-wojewodzkim-w-bydg

Więcej
Petycja do dyrektora Izby Celnej

W dniu 23 marca 2015 roku pracownicy spółki złożyli na ręce dyrektora Izby Celnej w Toruniu, pana Wojciecha Baranowskiego, petycję wzywającą do zaprzestania działań odbierających pracownikom spółki prawa do pracy oraz wynagrodzenia. Dyrektor Izby Celnej odmówił przyjęcia grupy przedstawicieli spółki.

Sprawę opisał portal pomorska.pl pod poniższym adresem:

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/zatrudnieni-w-bioetanolu-aeg-w-chelmzy-nie-dostana-wyplat-celnicy-zablokowali-firmowe-konto-wideo

Więcej
Artykuł na pomorska.pl

Kolejny artykuł ukazał się w dniu 20 marca 2015 roku na portalu pomorska.pl. Tekst "Toruńscy celnicy uderzyli 70-milionową akcyzą w małą gorzelnię w Chełmży. Zakład stanął, 80 osób na bruk." ukazał się również w papierowy wydaniu Gazety Pomorskiej.

Artykuł można przeczytać pod poniższym adresem:

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/torunscy-celnicy-uderzyli-70-milionowa-akcyza-w-mala-gorzelnie-w-chelmzy-zaklad-stanal-80-osob-na-br

Więcej
Stanowisko Rady Miejskiej Chełmży w sprawie działań wobec Bioetanol AEG

W dniu 19 marca 2015 roku Rada Miejska Chełmży wyraziła swój sprzeciw dotyczący działań przyczyniających się do możliwości likwidacji spółki Bioetanol AEG. Pełna treść stanowiska w załączeniu.

Rada Miejska Chełmży ubolewa nad praktykami organów państwowych i wzywa do rozstrzygania niejasności na korzyść podatnika.
Więcej
Artykuł na portalu onet.pl

Na portalu onet.pl w dniu 17 marca 2015 roku ukazał się artykuł "Lokalna gorzelnia na skraju upadłości - ma zapłacić 70 mln zł podatku" opisujący po krótce sytuację, w jakiej znalazła się spółka.

Artykuł znajduje się pod adresem:

http://biznes.onet.pl/lokalna-gorzelnia-na-skraju-upadlosci-ma-zaplacic-70-mln-zl-podatku/vrzq4k

Więcej
List do Prezydenta

W dniu 10 marca 2015 roku pracownicy spółki Bioetanol AEG napisali list otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego.

Treść listu znajduje się na stronie głównej strony internetowej spółki.
Więcej
Memorandum informacyjne w sprawie sporu z organami celnymi

Memorandum Informacyjne w sprawie
Organy Celne w Toruniu przeciwko Bioetanol AEG sp. z o.o. w Chełmży (w formie pdf)

 

Niniejsze memorandum prezentuje historię i zakres merytorycznego sporu organów celnych w Toruniu, tj. Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu i Dyrektora Izby Celnej z Torunia działających pod kierownictwem Szefa Służby Celnej w Warszawie, w rezultacie którego to sporu w dniu 19.02.2015 r. na podstawie nieprawomocnych decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, spółka Bioetanol AEG zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, co w konsekwencji spowodowało już złożenie przez jej zarząd w dniu 05.03.2015 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością układu. Wobec braku możliwości wznowienia produkcji i sprzedaży na co potrzebna jest zgoda administracyjna wskazanych wyżej organów podatkowych, bardzo prawdopodobne jest w perspektywie najdalej kilkunastu tygodni przekształcenie postępowania wszczętego dnia 05.03.2015 r., w upadłość likwidacyjną i rozpoczęcie faktycznej likwidacji blisko 80 miejsc pracy w samej spółce oraz około 200 miejsc pracy w podmiotach z nią kooperujących, które również upadną.Wyjaśniamy, że decyzje Naczelnika z 19.02.2015 r. o zakazie działalności są konsekwencją sporu podatkowego, który spółka prowadzi od grudnia 2013 r., kiedy ten sam Naczelnik wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia nam zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych.

 

Przedstawiając po krótce sprawę chodzi o zasady na jakich wyroby chemiczne spółki wytwarzane na bazie skażonego alkoholu etylowego mogą być zwolnione z akcyzy należnej od alkoholu etylowego zawartego w tych produktach. Nie wkraczając w meritum sporu, przytaczamy następujące fakty z tego postępowania:

 

  1. W tym samym co obecnie stanie prawnym, w zakresie identycznych merytorycznie produktów spółka w roku 2012 r. uzyskała 3 pozytywne rozstrzygnięcia z kontroli podatkowych przeprowadzonych przez ten sam organ podatkowy – Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu. Dokumenty w tej sprawie.
  2. Wobec wątpliwości Naczelnika UC z grudnia 2013, spółka dostosowała się do jego wezwania zmieniając odpowiednio skład chemiczny swoich produktów od stycznia 2014. Chociaż wezwanie takie zostało wydane w trybie usunięcia naruszenia prawa na które to wezwanie spółce nie przysługuje żaden środek odwoławczy! Dokumenty.
  3. Spółka wystąpiła o 3 indywidualne interpretacje podatkowe na produkty opracowane na wezwanie Naczelnika UC w styczniu 2014 r. W kwietniu 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wydała 3 indywidualne interpretacje podatkowe, potwierdzające brak należności akcyzowych od tych nowych produktów. Dokumenty.
  4. W czerwcu 2014 r., wobec wątpliwości Naczelnika UC co do małej części uzasadnienia posiadanych przez spółkę indywidualnych interpretacji podatkowych, zaskarżyliśmy owe uzasadnienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
  5. Natomiast już w lipcu 2014 r., Naczelnik UC, nie czekając na wyrok z WSA, naliczył spółce pierwszą kwotę należności podatkowej na 4,4 mln zł jednocześnie zabezpieczając cały majątek trwały warty 24,0 mln zł na poczet ewentualnej zaległości. Dokumenty.
  6. WSA w Bydgoszczy we wrześniu 2014 r. potwierdził prawidłowość przedmiotowych indywidualnych interpretacji podatkowych, komentując iż podnoszona przez Naczelnika wątpliwość prawna w ich uzasadnieniu, dotyczy nadinterpretacji prawa i nie może ona stanowić źródła do wysnuwania innych wniosków prawnych niż orzeczenie Izby Skarbowej o prawidłowości dla podatnika posiadanych interpretacji podatkowych. Dokumenty.
  7. Pomimo to Naczelnik UC kontynuował naliczanie podatku akcyzowego i nadal prowadzi kolejne postępowania podatkowe, w kilku kolejnych sprawach. Obecnie spółce w 5 sprawach naliczono łącznie blisko 69,0 mln zł, z czego 4 najstarsze sprawy Dyrektor Izby Celnej w Toruniu uchylił do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika UC, wskazując miedzy innymi brak wskazania przez Naczelnika podstawy prawnej naliczenia podatku. Na dziś zalegamy „tylko” niecałe 20,2 mln zł z jednej sprawy, którą rozpatruje nadal Dyrektor Izby Celnej. Dokumenty.
  8. Ponownie, pomimo powyższych faktów Naczelnik UC doręczając w dniu 19.02.2015 r. dwie decyzje o cofnięciu zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych i decyzję towarzyszącą o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wydał polecenie swoim urzędnikom odstąpienia od czynności w zakresie stałej kontroli akcyzowej co faktycznie oznacza nakaz zaprzestania produkcji alkoholu etylowego co stanowi podstawową działalność firmy Bioetanol AEG Sp. z o.o. Dokumenty.

 

Reasumując:

A)    Spółka Bioetanol AEG z dniem 20.02.2015 r., zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej bez której nie jest możliwa dalsza kontynuacja jej działalności.

B)    Żadna z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu lub Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w sprawie nie jest ostateczna, wobec czego zgodnie z Ordynacją Podatkową nie powinna być wykonywana, włączając nakaz zaprzestania funkcjonowania składu podatkowego z dniem 19.02.2015 r. o godzinie 14:15 !!!

C)    Naczelnik wydał decyzje o cofnięciu składu podatkowego spółki ze skutkiem natychmiastowym co jest niezgodne z prawem, motywując to brakiem stosowania przez spółkę prawa w związku z naliczeniem przez tego samego Naczelnika UC akcyzy w 5-ciu sprawach, z czego obecnie 4 najstarsze sprawy zostały uchylone przez Dyrektora Izby Celnej do ponownego rozpatrzenia, gdzie w uzasadnieniu Dyrektora Izby Celnej wymienia miedzy innymi brak wskazania właściwej podstawy prawnej tych naliczeń. A więc należy przypuszczać iż 5-ta ostatnia sprawa która jest merytorycznie identyczna również zostanie uchylona! Dokumenty.

 

Warto również dodać, iż sprawa ta dotyczy wszystkich krajowych podmiotów działających w Polsce działających w branży wyrobów chemicznych wytwarzanych na bazie skażonego alkoholu, którym w roku 2014 r. organy celne przez podobne działania zabroniły prowadzenia ich działalności gospodarczej choć jest ona zgodna w pełni z obowiązującym prawem.

 

W załączeniu:

- wybrane dowody z postępowania odnośnie poszczególnych punktów memorandum, pozostałe dowody w sprawach opisanych w niniejszym memorandum z uwagi na fakt, iż zawierają merytoryczne identyczne uzasadnienia organów podatkowych i są wyłącznie powtórzeniem argumentów tych organów zastosowanych dla innych miesięcznych okresów, zostały pominięte. Ponadto z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy firmy, w treści prezentowanych dowodów, zasłoniono skład chemiczny wyrobów spółki i nazwy klientów.

 

- dwie opinie prawne renomowanych kancelarii podatkowych: Kutnik, Kalinowski i Partnerzy (załącznik nr 1) oraz Chadbourne & Parke LLP (załącznik nr 2) w zakresie merytorycznego sporu z organami podatkowymi.

 

- sprawa opisana została również przez portal Onet pod adresem: http://biznes.onet.pl/lokalna-gorzelnia-na-skraju-upadlosci-ma-zaplacic-70-mln-zl-podatku/vrzq4k

 

Z poważaniem,

 

Roman Mierzwa            Krzysztof Grabowski

Prezes Zarządu              Członek Zarządu

Więcej