Polityka jakości

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Polityki Jakości BIOETANOL AEG Sp. z o.o. jest realizowanie usług
o odpowiedniej jakości oraz bezpieczeństwie zdrowotnym wyrobu, w zakresie:

ISO:

-     produkcja i dystrybucja alkoholu etylowego

-     projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów chemicznych na bazie alkoholu
etylowego

-     produkcja i dystrybucja alkoholu etylowego odwodnionego

HACCP:

-        produkcja alkoholu etylowego rektyfikowanego

a także terminowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, przy jednoczesnym
zaspokajaniu potrzeb i wymagań Klientów oraz przy spełnianiu, obowiązujących przepisów prawnych, norm i innych wymagań, do których zobowiązana jest Spółka.

W Spółce przyjęto zasadę, że za jakość usługi, jak i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu odpowiada każdy pracownik Firmy – stosownie do posiadanych kompetencji.

Celem naszego działania jest uzyskanie przez BIOETANOL AEG Sp. z o.o. sukcesu poprzez ciągłe doskonalenie procesów oraz stałą gotowość do spełnienia oczekiwań Klientów, dostawców, zatrudnionego personelu oraz całego otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i tworzeniu
warunków do bezpiecznej pracy.

 

W prowadzonej działalności łączymy opanowanie technicznej i technologicznej sfery produkcyjnej
z wyszkoleniem pracowników i rozwojem technologicznym, ekonomicznym

i finansowym BIOETANOL AEG Sp. z o.o..

 

Cele jakościowe osiągamy poprzez:

partnerską współpracę z Klientami,

ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego i jego automatyzacji,

doskonalenie organizacji pracy, dobór odpowiedzialnej i wykwalifikowanej kadry; systematyczne szkolenia i stwarzanie jej warunków do podwyższania kwalifikacji,

stosowanie szerokiego zakresu monitorowania i kontroli realizowanych procesów,

spełnianie wymagań norm i przepisów wykonawczych, obowiązujących Spółkę,

stałą troskę o zdrowe i czyste środowisko naturalne.

 

Utrzymywanie  i systematyczne ulepszanie systemu jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, pozwala na skuteczną realizację ustalonych celów jakościowych i realizowanie przyjętej, regularnie przeglądanej i ciągle udoskonalanej Polityki Jakości.